วิชาชีพครู


วิชาชีพครู
ธรรมชาติวิชาชีพครูและบทบาทของครู
ธรรมชาติของวิชาชีพครูหรือบทบาทของครู คือ การอุทิศตนเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริง
(Devotion to enlightenment) ดังนั้นต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom)
กล่าวได้ว่า “เสรีภาพทางวิชาการ คือ หัวใจของวิชาชีพ”

เสรีภาพทางวิชาการของครู ต้องได้รับ
การคุ้มครอง นอกเหนือจากเสรีภาพในการ
พูดตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองให้กับ
ประชาชนทุกคน เนื่องจากครูมีพันธะทาง
วิชาชีพ (Professional obligation)
ในการแสวงหาความจริงและช่วยผู้เรียน
ในการแสวงหาความจริง (Zirkel, 1993)

ด้วยธรรมชาติของวิชาชีพครูดังกล่าว จึงปล่อยให้ผิดพลาดหรือเสี่ยงต่อการผิดพลาดไม่ได้
จำเป็นต้องมีเงื่อนไขพื้นฐาน (Basic condition) ของการเข้าสู่วิชาชีพครู
คือ มีการกำหนดสมรรถนะครู และให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สำหรับผู้ที่มีสมรรถนะตามที่กำหนดไว้
ในประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2545 ได้กำหนดให้ งานครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง( ม. 52 )
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาค้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ม.53 )
ยกเว้น
1. บุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2. บุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์การเรียนตาม ม.18(3)
3. ผู้บริหารการศึกษาระดับ เหนือเขตพื้นที่การศึกษา
4. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา
5. คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา


คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง 10 ข้อ
1. เป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญา
(Intellectual activities)
The mother of disciplines
2. ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง
(Command a body of specialized knowledge)
3. ต้องการการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วิชาชีพยาวนานพอควร
(Required extended professional preparation)
4. ต้องการการอบรมในระหว่างประจำการอย่างต่อเนื่อง
(Demands continuous in-service training)
5. สามารถยึดเป็นอาชีพตลอดชีวิตการทำงานและเป็นสมาชิกถาวรได้
(Afford a life career and permanent membership)
6. มีการยอมรับคุณค่าของงานบริการว่ามีค่าเหนือกว่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
(Exalts service above personal gain)
7. มีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบตามธรรมชาติของวิชาชีพ
(Has autonomy)
8. มีองค์กรวิชาชีพ
(Has Professional organization)
9. มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพขึ้นเอง
(Set up its own standards)
10. มีการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(Has license)